Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Ibana B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement Ibana B.V.

Ibana B.V. respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden hierbij door Ibana B.V. in acht genomen. Ibana B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In dit privacy statement informeert Ibana B.V. u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Ibana B.V.

 • Ibana B.V.
 • Rigakade 20-4
 • 1013 BC Amsterdam
 • Ibana B.V. is te bereiken via e-mailadres
 • webshop@ibana.nl of via telefoonnummer 020 240 28 40.
  • Van wie verwerkt Ibana B.V. persoonsgegevens?

   Ibana B.V. verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende categorieën personen:

   • (Potentiële) klanten van Ibana B.V.;
   • Gebruikers van het contactformulier op de website;
   • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Ibana B.V. en overige personen van wie Ibana B.V. de persoonsgegevens verwerkt;
   • Bezoekers van de website;
   • Personeel van Ibana B.V.;
   • Sollicitanten van Ibana B.V.;
   • Ontvangers van de nieuwsbrief
    • Welke persoonsgegevens verwerkt Ibana B.V.?

     Ibana B.V. verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het BSN wordt alleen van het personeel en sollicitanten van Ibana B.V. verwerkt.

     Op grond waarvan verwerkt Ibana B.V. persoonsgegevens?

     Ibana B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

     • U hebt Ibana B.V. toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
     • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Ibana B.V.
     • Ibana B.V. heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
     • Ibana B.V. heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (het versturen van nieuwsbrieven).
      • Voor welke doeleinden gebruikt Ibana B.V. uw persoonsgegevens?

       Ibana B.V. verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

       • Het bijhouden van een klantenbestand;
       • De totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomst die tussen u en Ibana B.V. is gesloten (zoals bijvoorbeeld de afhandeling van uw aankoop);
       • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
       • Het opnemen en onderhouden van contact (bijvoorbeeld met betrekking tot uw bestelling);
       • Het informeren over wijzigingen van de diensten van Ibana B.V.;
       • Het versturen van nieuwsbrieven;
       • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Ibana B.V., waaronder die van de webshop, en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Ibana B.V.;
       • Het voeren van de loonadministratie voor personeel van Ibana B.V.
        • Ibana B.V. kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Ibana B.V. hebt verstrekt.

         Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

         Ibana B.V. kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

         Verwerkersovereenkomst

         Ibana B.V. kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Ibana B.V. en deze derde is dan verplicht. Ibana B.V. zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

         Hoe lang bewaart Ibana B.V. uw persoonsgegevens?

         Ibana B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde doeleinden.

         Welke rechten hebt u?

         Recht op inzage
         U kunt Ibana B.V. verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Op de website van Ibana B.V. is hiervoor een tool beschikbaar waarmee u alle data kunt opvragen die Ibana B.V. van u heeft.

         Ook kunt u Ibana B.V. verzoeken om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Ibana B.V. u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Ibana B.V. een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

         Recht op rectificatie
         U kunt Ibana B.V. verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij in acht worden genomen.

         Recht op verwijdering
         U kunt Ibana B.V. verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Op de website van Ibana B.V. is hiervoor een tool beschikbaar waarmee u een verzoek tot verwijdering kunt indienen.

         Daarnaast is Ibana B.V. verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

         Recht op beperking
         U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Ibana B.V. deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

         Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Ibana B.V. uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Ibana B.V. u daarvan op de hoogte brengen.

         Recht op het overdragen van persoonsgegevens
         U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Ibana B.V. aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

         Recht op het maken van bezwaar
         U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

         Wilt u één van uw rechten uitoefenen?

         Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: webshop@ibana.nl

         Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Ibana B.V. de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

         Wilt u uw toestemming intrekken?

         U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Ibana B.V. via e-mailadres: webshop@ibana.nl. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

         Indienen van een klacht

         De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

         Cookies

         De website van Ibana B.V. maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van analytische en tracking cookies. Door het gebruik van analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Ibana B.V. daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

         Wijzigingen

         Ibana B.V. mag dit privacy statement wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt het privacy statement op de website van Ibana B.V. raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

         Klarna

         Ibana biedt de mogelijkheid van koop op rekening middels de betaalmethode Klarna. Deze aanbieder(s) behouden zich het recht voor een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te (laten) voeren. Voor meer informatie over Klarna, bezoekt u de website www.klarna.com of kunt u bellen naar 020 - 80 82 852.
         Contactgegevens Klarna:

         • Klarna Bank AB (publ)
         • Sveavägen 46
         • 111 34 Stockholm
         • Zweden
         • Organisatie nummer: 556737-043

         Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

         Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

         Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shop contractuele overeenkomst.

         Tracking tools

         Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tools Hotjar en New Relic. De cookies van Hotjar en New Relic stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.
         Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking door verwijzen wij u naar de verklaring op www.newrelic.com/privacy en www.hotjar.com/privacy.

         Copyright / Auteursrechten

         Alle rechten voorbehouden. Copyright / Auteursrechten © 2016. Ibana B.V.

         Vragen of klachten

         Vragen? Hebt u vragen over dit privacy statement? Neemt u dan contact op met Ibana B.V.: webshop@ibana.nl. Onze klantenservice helpt u graag met iedere vraag of verzoek, als u informatie nodig heeft of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Als Ibana haar privacy beleid moet wijzigen voor welke reden dan ook, dan zal de website de laatste versie laten zien.

         Suggesties en recensies

         Informatie over de gebruik van de website en de feedback die we ontvangen over onze klanten zullen ons helpen om onze website verder te ontwikkelen en verbeteren. Recensies kunnen uw naam of overige persoonlijke informatie bevatten of deze kunnen anoniem worden ingediend. Wij ontvangen graag de meningen van onze klanten, alhoewel, we behouden het recht om deze te publiceren.

         Veranderingen in het privacy beleid

         Ibana behoud het recht om de content te wijzigen van haar privacy beleid. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op onze website.